Hiển thị 10 / 4.266 kết quả

SQL Là Gì

SQL (viết tắt của cụm từ Structured Query Language) là ngôn ngữ nền tảng dùng để quản lý cơ sở dữ liệu bao gồm việc thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu trên cơ sở dữ liệu.

Ví dụ câu lệnh sau được dùng để liệt kê danh sách các cơ sở dữ liệu đã được tạo ra.

SHOW DATABASES;

Mở editor

DBMS

DBMS (database management system) hay hệ quản trị cơ sở dữ liệu là chương trình phần mềm giúp quản lý cơ sở dữ liệu dựa trên ngôn ngữ SQL. Trong khi SQL là ngôn ngữ định nghĩa các quy tắc dùng để tương tác với...

Biến Là Gì

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu (tạm thời) trong quá trình thực thi chương trình. Chính vị vậy giá trị của biến thường thay đổi nhiều lần trong quá trình chạy chương trình.

Mỗi biến đều được đặt một tên và tên của biến chỉ chứa các ký tự chữ a-Z, số 1-9, dấu gạch dưới _. Tên biến không được phép bắt đầu bằng số và chứa khoảng trắng trong đó.

Ví dụ tên biến hợp lệ:

firstName
first_name
name1st

Ví dụ tên biến không hợp lệ:

1st_name
first name

Khai Báo Biến

Trong Objective-C tất cả các...

Hằng Là Gì

Tương tự như biến, hằng được sử dụng để lưu trữ các giá trị tuy nhiên giá trị của hằng không thay đổi trong suốt quá trình thực thi chương trình.

Khai Báo Hằng

Có 2 cách khác nhau để khai báo hằng trong Objective-C:

 • Sử dụng #define preprocessor
 • Sử dụng từ khóa const

Khi sử dụng #define chúng ta sẽ phải đặt khai báo hằng ở trước hàm main():

#import <Foundation/Foundation.h>

#define HEIGHT 10  
#define WIDTH 5
#define NEWLINE '\n'

void main()
{
  int area = HEIGHT * WIDTH;
  NSL...

Trong phần này tôi sẽ giải thích cấu trúc chương trình của một chương trình phổ biến viết bằng Objetive-C.

Foundation Framework

Đây là câu lệnh đầu tiên bạn sẽ gặp trong hầu hết các file chương trình viết bằng Objective-C. Foundation Framework là một bộ khung làm việc chứa các lớp, đối tượng và các hàm hỗ trợ khi lập trình:

#import <Foundation/Foundation.h>

Hàm main()

Hàm này giống như trong ngôn ngữ C là hàm được thực thi đầu tiên và luôn được lấy tên là main. Khi khai báo hàm này bạn cần xác đ...

Toán tử cho phép chúng ta thực hiện các phép toán số học như cộng trừ, nhân, chia và các phép toán logic và so sánh.

Phép Toán Số Học

Bảng dưới đây mô tả các phép toán số học và ví dụ của từng loại. Ở các ví chúng ta sẽ có 2 số AB với giá trị lần lượt là 2010.

Toán Tử Mô Tả Ví Dụ
+ Phép Cộng A + B trả về 30
- Phép Trừ A - B trả về -10
* Phép Nhân A * B trả về 200
/ Phép Chia B / A trả về 2
% Phép Lấy Phần Dư B % A trả về 0
++ Tăng Giá Trị Của Biến 1 Đơn Vị A++ trả về 11
-- Giảm Giá Trị Của Biến 1 Đơn Vị A-- trả về 9

Phép Toán So Sánh

Các phép toán so sánh dùng để so sánh các giá trị giữa các biến. Bảng dưới đây liệt kê và mô tả các phép toán so sánh đồng thời cho ví dụ áp dụng với 2 biến A với giá trị là 10B với giá trị là 20:

...
Toán Tử Mô Tả Ví Dụ

Để có thể lập trình với PHP và MySQL thì bước đầu tiên cần làm là thiết kế database. Việc này thông qua hai bước là tạo database và thêm bảng vào database để lưu trữ dữ liệu.

Tạo Database

Trong khóa học này chúng ta sẽ học cách xây dựng một ứng dụng viết blog do đó chúng ta sẽ tạo một database với tên là blog. Để tạo database trên máy local bạn khởi động MySQL Client (nếu bạn đang ở trên server bạn có thể làm điều này thông qua kết nối SSH tới server) và chạy câu lệnh sau:

> CREATE DATABASE blog...

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách lưu bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách các bài viết được lưu trên database.

Tạo Trang Hiển Thị Danh Sách Bài Viết

Trên máy bạn mở text editor và tạo một file với tên list.php với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Form HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>Danh sách bài viết</h1>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>STT</th...