Hiển thị 10 / 4.286 kết quả
Ở bài học trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cơ bản về thuật ngữ mã nguồn hay source code. Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về mã lệnh cũng như...
Mã Nguồn và Mã Máy
Terminal Là Gì Terminal là một chương trình phần mềm được cài đặt sẵn trên hệ điều hành Linux cho phép người dùng có thể giao tiếp với máy tính thông qua việc...
Làm Quen Với Terminal Trên Linux

Khi gửi yêu cầu tới máy chủ sử dụng AJAX thì thông thường chúng ta sẽ muốn đăng ký một hay nhiều nhiệm vụ cần thực hiện nhận được kết quả gửi về từ máy chủ. Sự kiện máy chủ gửi về kết quả cho trình duyệt sẽ được theo dõi sử dụng thuộc tính onreadystatechange của đối tượng XMLHttpRequest .

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu hai thuộc tính readyStatestatus của đối tượng XMLHttpRequest.

Thuộc Tính readyState

Thuộc tính readyState của đối tượng XMLHttpRequest được sử dụng để đặc trưng cho trạng th...

AJAX Là Gì

AJAX là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất đồng bộ) là một kỹ thuật cho phép tải về nội dung của một hoặc nhiều trang mới mà không cần phải tải lại toàn bộ nội dung của trang hiện tại.

Ứng Dụng AJAX

Hầu hết các website hiện nay đều sử dụng AJAX, nổi tiếng trong số đó có Facebook và Google.

Khi tìm kiếm trên Google và gõ một số chữ cái đầu tiên Google sẽ hiển thị một loạt các từ khoá liên quan để gợi ý cho bạn. Các từ khoá gợi ý này là kết quả củ...

Padding và Margin là hai thuộc tính thường được sử dụng trong CSS. Tuy nhiên rất nhiều bạn vẫn không phân biệt được sự khác nhau giữa hai thuộc tính này. Để hiể...
Phân Biệt Padding và Margin trong CSS
Một website sẽ có một hoặc nhiều trang (web) khác nhau. Và mỗi trang web thường sẽ có một tiêu đề để phân biệt giữa chúng. Để tạo tiêu đề cho trang chúng ta sử...
Tiêu Đề Trang

Python cung cấp ba loại vòng lặp đó là:

  • Vòng lặp for
  • Vòng lặp while
  • Lặp qua dữ liệu kiểu sequence (list, tuple, string...) sử dụng các hàm range và xrange.

getDay() Method

Method getDay() trả về thứ tự của ngày trong tuần của đối tượng JavaScript được tạo ra từ Date object tương ứng.

Cú pháp:

dateObject.getDay()

Ví dụ:

var currentDateTime = new Date("January 15, 2018");
console.log(currentDateTime.getDay()); // Hiển thị thứ tự của ngày hiện tại, ví dụ: 1

JavaScript đánh số ngày trong tuần bắt đầu từ số 0 tương ứng với Chủ Nhật và kết thúc bởi số 6 là Thứ Bảy.

Ví dụ sau đây sẽ trả về ngày trong tháng của ngày hiện tại:

var currentDateTime = new Date...