câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

Làm sao để hiển thị dấu xuống dòng với câu lệnh echo?

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  Bạn sử dụng tùy chọn -e để hiển thị các ký tự đặc biệt như dấu xuống dòng \n, tab \t...:

  Ví dụ:

  $ echo -e "Dòng 1\nDòng 2"

  Bạn cũng có thể dùng cặp dấu nháy đơn như sau:

  $ echo -e 'Dòng 1\nDòng 2'

10 bình luận