1 Answer(s)

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Bạn sử dụng tùy chọn -e để hiển thị các ký tự đặc biệt như dấu xuống dòng \n, tab \t...:

Ví dụ:

$ echo -e "Dòng 1\nDòng 2"

Bạn cũng có thể dùng cặp dấu nháy đơn như sau:

$ echo -e 'Dòng 1\nDòng 2'
Content must be at least 100 characters

Related Discussion