.htaccess không hoạt động

Trên thư mục của ứng dụng em tạo một tập tin .htacess để chuyển tiếp người dùng từ địa chỉ URL không có www về có www như sau:

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Nhưng khi truy cập web để kiểm tra thì không thấy hoạt động. Có bác nào biết nguyên nhân tại sao không ạ?

Em đang sử dụng Apache webserver trên Ubuntu.

1 Answer(s)

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Đầu tiên bạn cần chắc chắn rằng bạn đã kích hoạt module mod_rewrite của Apache. Để kích hoạt module này bạn sử dụng câu lệnh sau:

$ sudo a2enmod rewrite

Tiếp theo bạn cần kiểm tra lại chỉ thị <Directory> để chắc chắn rằng bạn cho phép tập tin .htaccess được sử dụng để viết lại các thiết lập trước đó (thông qua chỉ thị AllowOverride). Ví dụ như sau:

<Directory /var/www/my_app>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All # dòng này cần có
    Require all granted
</Directory>

Sau đó khởi động lại Apache:

$ sudo service apache2 restart
Content must be at least 100 characters

Related Discussion