jQuery Cơ Bản

Trong khóa học này bạn sẽ được tìm hiểu cách sử dụng thư viện jQuery một thư viện mã nguồn mở viết bằng Javascript giúp đơn giản hóa việc tương tác với phần tử HTML của trang web. Bạn sẽ được làm quen với các bộ chọn trong jQuery, tạo ra các hiệu ứng như ẩn hiện phần tử, xóa, thêm, sửa nội dung của phần tử, di chuyển phần tử... sử dụng bộ thư viện này. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được cách xử lý các sự kiện khi người dùng tương tác với trình duyệt như click vào một phần tử, chuẩn bị gửi form dữ liệu lên server hay bắt đầu gõ bàn phím.

Danh sách bài học

10 bình luận


Đăng bình luận