jQuery: Di chuyển về đầu trang khi click vào icon

Chào cả nhà,

Em đang cần code một tính năng để người dùng có thể di chuyển nhanh về đầu trang khi họ click vào một icon ở phí cuối trang (icon này được định vị cố định nằm ở cuối trang sử dụng CSS). Ở đây người dùng vẫn ở trên cùng một trang nhưng thanh scroll bar sẽ di chuyển về phần đầu trang.

Có cách nào sử dụng jQuery để code tính năng này không vậy mọi người?

1 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Để di chuyển về phía đầu trang bạn sử dụng hàm scrollTop() trong jQuery như sau:

scrollTop();

Để di chuyển thanh cuộn scrollbar tới vị trí cách phần đầu của trang offsetTop px (tính từ trên xuống) bạn sử dụng hàm scrollTop() với đối số truyền vào khi gọi như sau:

scrollTop(offsetTop);
Content must be at least 100 characters

Related Discussion