1 Answer(s)

Phan Quang Phan Quang

Giả sử có cấu trúc html sau:

<ul class='menu'>
    <li>child 1</li>
    <li class='active'>child 2</li>
    <li>child 3</li>
</ul>

Find: Tìm tập (hợp) thỏa mãn selector, tập này là con/cháu của selector gốc

Ví dụ: tìm tất cả những thẻ li của .menu

$('.menu').find('li');

sẽ trả về 3 thẻ li là con của .menu

Còn trong trường hợp nếu bạn dùng `filter():

$('.menu').filter('.active')

có nghĩa là tìm tất cả các class .menu mà có cả .active, nó tương tự như:

<ul class='menu active'>
    ...
</ul>

Ngược lại filter(), tức là lọc từ 1 collection để lấy ra tập (hợp) các phần tử thỏa mãn đk. Kết quả của filter() chính là collection gốc bị bỏ đi những phần tử không thỏa điều kiện.

Tức:

var li_array = $('.menu').find('li'); // trả về [li, li.active, li]

Sau đó:

li_array.filter('.active'); // trả về [li.active]
Content must be at least 100 characters

Related Discussion