2 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Chúng ta có thể sử dụng bộ chọn :hidden của jQuery để kiểm tra phần tử đang bị ẩn hay không:

if ($myElement.is(":hidden") == true) {
...
}

Hoặc tương tự có thể sử dụng bộ chọn :visible trong jQuery:

if ($myElement.is(":visible") == false) {
...
}

Cả hai bộ chọn trên chỉ áp dụng cho các phần tử bị ẩn mà có thuộc tính display trong CSS nhận giá trị là none. Hay tương đương với đoạn mã CSS như sau:

#my-element {
    display: none;
}
Nguyễn Duy Nguyễn Duy

jQuery cung cấp phương thức css() để lấy về giá trị của một thuộc tính CSS của phần tử. Do vậy để kiểm tra xem phần tử bị ấn hay không thi bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

if ( $myElement.css('display') == 'none' ){
    // phần tử bị ẩn
}
Content must be at least 100 characters

Related Discussion