jQuery cuộn lên đầu trang

Chào mọi người,

Mình có một trang với nội dung dài và cần tạo một biểu tượng ở phía cuối trang để khi người dùng cuộn xuống cuối trang và click vào biểu tượng này thì trình duyệt sẽ kéo về đầu trang. Mình muốn hỏi có cách nào sử dụng jQuery để làm việc này không vậy?

Mình đang sử dụng jQuery phiên bản 1.9.

1 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Sử dụng phương thức .scrollTop(value) trên đối tượng jQuery trả về từ bộ chọn phần tử body:

$(".icon-scroll-top").click(function(e) {
    e.preventDefault();
    $("body").scrollTop(0);
});

Nếu không truyền vào đối số là giá trị của vị trí thanh cuộn scrollbar thì phương thức scrollTop() sẽ trả về giá trị theo pixel vị trí của thanh cuộn trên trang tính từ đầu trang.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion