1 Answer(s)

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Bạn gọi thuộc tính .attr() từ đối tượng jQuery:

$img.attr("src");

Ví dụ giả sử mã HTML của bạn như sau:

<img id="my-img" src="...">

Thì đoạn code để lấy ra giá trị của thuộc tính src sẽ là:

$("#my-img").attr("src");
Content must be at least 100 characters

Related Discussion