javascript:void(0) là gì?

Thuộc tính href của link liên kết thỉnh thoảng được đặt với giá trị là javascript:void(0). Mọi người cho mình hỏi giá trị này là của HTML hay JavaScript. Nếu là của JavaScript thì nó là hàm nào?

11 Answer(s)

Vũ Minh Vũ Minh

1hadnnf1

hệ Nguyễn hệ Nguyễn

Có hai thành trong javascript:void(0):

javascript: là một địa chỉ URI đặc biệt, khi trình duyệt nhận được địa chỉ URL bắt đầu bằng javascript: nó sẽ ước lượng biểu thức đặt sau đó và kết quả cuối sẽ được hiển thị trong nội dung của trang. Bạn thử mở trình duyệt và gõ javascript:"Hello" vào thanh địa chỉ và bấm Enter để xem kết quả.
void là toán tử dùng để ước lượng một biểu thức và trả về giá trị là undefined. Ví dụ: khi sử dụng void(alert("Hello")) trong mã JavaScript bạn sẽ thấy trang hiển thị một popup cảnh báo. Tuy nhiên void("Hello") không hiển thị bất cứ thay đổi nào. Tương tự void(0) cũng sẽ không làm gì và trả về giá trị undefined.
Do đó javascript:void(alert("Hello")) sẽ hiển thị một hộp thoại popup cảnh báo và javascript:void(0) hoặc javascript:void("Hello") sẽ khiến trình duyệt dừng ở lại trang hiện tại vì giá trị trả về không phải là một URL.

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Có hai thành trong javascript:void(0):

  • javascript: là một địa chỉ URI đặc biệt, khi trình duyệt nhận được địa chỉ URL bắt đầu bằng javascript: nó sẽ ước lượng biểu thức đặt sau đó và kết quả cuối sẽ được hiển thị trong nội dung của trang. Bạn thử mở trình duyệt và gõ javascript:"Hello" vào thanh địa chỉ và bấm Enter để xem kết quả.
  • void là toán tử dùng để ước lượng một biểu thức và trả về giá trị là undefined. Ví dụ: khi sử dụng void(alert("Hello")) trong mã JavaScript bạn sẽ thấy trang hiển thị một popup cảnh báo. Tuy nhiên void("Hello") không hiển thị bất cứ thay đổi nào. Tương tự void(0) cũng sẽ không làm gì và trả về giá trị undefined.

Do đó javascript:void(alert("Hello")) sẽ hiển thị một hộp thoại popup cảnh báo và javascript:void(0) hoặc javascript:void("Hello") sẽ khiến trình duyệt dừng ở lại trang hiện tại vì giá trị trả về không phải là một URL.

Vũ Thảo Vũ Thảo

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VUOT NGUC VUOT NGUC

Cám ơn admin đã có những bài học bổ ích nhờ đó mình làm được trang ely spa

??? ??? ??? ???

bạn ơi trang của bạn có dính lỗi xss đấy coi lại đi

Minh Phạm Minh Phạm

javascript:void(0) được sử dụng để ngăn trình duyệt chuyển tiếp người dùng sang trang khác. Ngoài việc sử dụng href="javascript:void(0)" bạn cũng có thể sử dụng href="#" để thực hiện cùng một mục đích.

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

javascript:void(0) được sử dụng để ngăn trình duyệt chuyển tiếp người dùng sang trang khác. Ngoài việc sử dụng href="javascript:void(0)" bạn cũng có thể sử dụng href="#" để thực hiện cùng một mục đích.

Minh Phạm Minh Phạm

javascript:void(0) được sử dụng để ngăn trình duyệt chuyển tiếp người dùng sang trang khác. Ngoài việc sử dụng href="javascript:void(0)" bạn cũng có thể sử dụng href="#" để thực hiện cùng một mục đích.

hệ Nguyễn hệ Nguyễn

Có hai thành trong javascript:void(0):

javascript: là một địa chỉ URI đặc biệt, khi trình duyệt nhận được địa chỉ URL bắt đầu bằng javascript: nó sẽ ước lượng biểu thức đặt sau đó và kết quả cuối sẽ được hiển thị trong nội dung của trang. Bạn thử mở trình duyệt và gõ javascript:"Hello" vào thanh địa chỉ và bấm Enter để xem kết quả.
void là toán tử dùng để ước lượng một biểu thức và trả về giá trị là undefined. Ví dụ: khi sử dụng void(alert("Hello")) trong mã JavaScript bạn sẽ thấy trang hiển thị một popup cảnh báo. Tuy nhiên void("Hello") không hiển thị bất cứ thay đổi nào. Tương tự void(0) cũng sẽ không làm gì và trả về giá trị undefined.
Do đó javascript:void(alert("Hello")) sẽ hiển thị một hộp thoại popup cảnh báo và javascript:void(0) hoặc javascript:void("Hello") sẽ khiến trình duyệt dừng ở lại trang hiện tại vì giá trị trả về không phải là một URL.

Việt Đăng Việt Đăng

a
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

hệ Nguyễn hệ Nguyễn

Thuộc tính href của link liên kết thỉnh thoảng được đặt với giá trị là javascript:void(0). Mọi người cho mình hỏi giá trị này là của HTML hay JavaScript. Nếu là của JavaScript thì nó là hàm nào?

Content must be at least 100 characters

Related Discussion