Front-End Developer (HTML5, CSS / JAVA)

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-20

The Job

 • Chịu trách nhiệm theo sự phân công công việc liên quan đến công việc lập trình của Quản lý và Giám đốc người Hàn Quốc

          Be in-charge of technical tasks which assigned by Korean Managers and Director and relating to programming tasks.

 • Các hoạt động khác theo luật pháp Việt Nam.

          Other activities allowed by Vietnam law.

Your Skills and Experience

Front-end Developer

<Ng**ười mới** / Fresher>

     Các yêu c**ầu cơ bản / Basic Requirements Các yêu c**ầu cơ bản

 • Có khả năng sử dụng thành thạo internet

      (Be capable of using internet smoothly)

 • Có kiến thức cơ bản liên quan đến HTML, CSS

      (Have basic knowledge of HTML, CSS)

 • Hiểu về tiêu chuẩn web, cấu tạo cơ bản của web

      (Have a good understanding of web standards, web basic structure)

     Các yêu c**ầu ưu tiên / Preferred Requirements**

 • Không có

       (None)

<Ng**ười có kinh nghiệm / Experienced person>**

      Các yêu c**ầu cơ bản / Basic Requirements**

 • Có trên 6 tháng kinh nghiệm làm việc

      (Have working experience from 6 months upwards)

 • Có kinh nghiệm phát triển những cái cơ bản của HTML / CSS

       (Have good knowledge of HTML / CSS)

 • Có khả năng cross-browsing markup tuân thủ tiêu chuẩn web.

       (Be capable of cross-browsing markup that complies with web standards)

       Các yêu c**ầu ưu tiên / Preferred Requirements**

 • Có kinh nghiệm phát triển web dạng đáp ứng, web mobile

        (Be fully experienced in Web Responsive and Mobile)

 • Có kinh nghiệm để có thể không dùng các framework (như Bootstrap) vẫn phát triển web đượ

        (Have ability to develop Web without using framework (such as Bootstrap))

 • Có kinh nghiệm liên quan đến việc tuân thủ tính tương tác browser ((Browser compatibility)

       (Have experience relating to Browser compatibility)

 • Có kinh nghiệm phát triển tuân thủ tính tiếp cận web

        (Be fully experienced in Web Accessibility)

 • Có kĩ năng Javascript đơn giản (jQuery) và có kinh nghiệm thể hiện animation.

        (Have skills on basic Javascript (jQuery) and experience on animation)

Full stack Developer

    Including FE requirements above and BE technical experiences such as:

 • Java web Developer có trên 3 năm kinh nghiệm phát triển web

      (Java Web Developer with over 3 year experience on Web Development)

 • Người có kinh nghiệm phát triển web mobile, PC (Java, Maven, junit, Spring Framework)

       (Be experienced in web mobile, PC Development (Java, Maven, Junit, Spring Framework))

 • Người có kinh nghiệm Spring MCV, REST API

       (Be experienced in Spring MCV, REST API)

 • Người có kinh nghiệm WAS

       (Be experienced in WAS)

 • Có kinh nghiệm quản trị hệ thống cơ bản Linux

       (Have experience on Linux basic system management)

 • Quan tâm nhiều đến các ngôn ngữ lập trình khác, opensource

       (Be interested in other programming languages, opensource)

 • Ưu tiên người quan tâm nhiều đến phát triển front-end

       (Be preferred to pay much attention to Front-End Development)

Why You'll Love Working Here

 • Working time: Monday -Friday (8.00-> 17.00); Saturday: if necessary
 • Probation time: 2 months with 100% of official salary
 • Tet bonus; 13th salary month; allowances for lunch, commuting, parking fee
 • Monthly welfare: 2 hours/1 time/1 month
 • OT is paid under Labor Law regulations
 • Holidays under Government ‘s regulations

Related Jobs

Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-20
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-20
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-20
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-20
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-20
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-20
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-20
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-20
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-20
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-20