Front - End / Full Stack Developer

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-28

# FRONT-END DEVELOPER #

< Người mới / Fresher >

## Các yêu cầu cơ bản / Basic Requirements: ##

• Có khả năng sử dụng thành thạo internet
- Be capable of using internet smoothly
• Có kiến thức cơ bản liên quan đến HTML, CSS
- Have basic knowledge of HTML, CSS
• Hiểu về tiêu chuẩn web, cấu tạo cơ bản của web
- Have a good understanding of web standards, web basic structure

## Các yêu cầu ưu tiên / Preferred Requirements: ##

• Không có
- None

< Người có kinh nghiệm / Experienced person: >

## Các yêu cầu cơ bản / Basic Requirements: ##

• Có trên 6 tháng kinh nghiệm làm việc
- Have working experience from 6 months upwards
• Có kinh nghiệm phát triển những cái cơ bản của HTML / CSS
- Have good knowledge of HTML / CSS
• Có khả năng cross-browsing markup tuân thủ tiêu chuẩn web.
- Be capable of cross-browsing markup that complies with web standards

## Các yêu cầu ưu tiên / Preferred Requirements: ##

• Có kinh nghiệm phát triển web dạng đáp ứng, web mobile
- Be fully experienced in Web Responsive and Mobile
• Có kinh nghiệm để có thể không dùng các framework (như Bootstrap) vẫn phát triển web được.
- Have ability to develop Web without using framework (such as Bootstrap)
• Có kinh nghiệm liên quan đến việc tuân thủ tính tương tác browser (Browser compatibility
- Have experience relating to Browser compatibility
• Có kinh nghiệm phát triển tuân thủ tính tiếp cận web
- Be fully experienced in Web Accessibility
• Có kĩ năng Javascript đơn giản (jQuery) và có kinh nghiệm thể hiện animation.
- Have skills on basic Javascript (jQuery) and experience on animation

# FULL STACK DEVELOPER #

## Bao gồm các yêu cầu của FE như trên và kinh nghiệm về BE như:
Including FE requirements above and BE technical experiences such as: ##

• Java web Developer có trên 3 năm kinh nghiệm phát triển web
- Java Web Developer with over 3 year experience on Web Development
• Người có kinh nghiệm phát triển web mobile, PC (Java, Maven, junit, Spring Framework)
- Be experienced in web mobile, PC Development (Java, Maven, Junit, Spring Framework)
• Người có kinh nghiệm Spring MCV, REST API
- Be experienced in Spring MCV, REST API
• Người có kinh nghiệm WAS
- Be experienced in WAS
• Có kinh nghiệm quản trị hệ thống cơ bản Linux
- Have experience on Linux basic system management
• Quan tâm nhiều đến các ngôn ngữ lập trình khác, opensource
- Be interested in other programming languages, opensource
• Ưu tiên người quan tâm nhiều đến phát triển front-end
- Be preferred to pay much attention to Front-End Development

Related Jobs

Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-28
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-28
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-28
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-28
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-28
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-28
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-28
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-28
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-28
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-28