$$ là toán tử gì trong PHP?

Trong lúc học mình thấy có đoạn code sau:

if($$link){
    die('Không thể kết nối với database: ' . $mysqli_connect_errno($link));
} else {
    echo "<p>Kết nối thành công</p>";
}

Ở đây mình biết là đoạn code đang kiểm tra xem kết nối tới cơ sở dữ liệu đã thành công hay chưa nếu chưa thì dừng việc chạy đoạn mà tiếp theo.

Trước giờ học PHP mình được biết để kiểm tra xem một biến tồn tại hay chưa thì dùng toán tử phủ định !. Ở đây lại thấy dùng $$, cách viết này là toán tử gỉ vậy mọi người?

2 Answer(s)

Đình Anh Đình Anh

$$ không phải là toán tử mà là một cú pháp được dùng để tham chiếu tới các biến có tên linh động. Ví dụ:

$a = 'name';
$name = 'Anh Tên Em';
echo $$a; // Hiển thị 'Anh Tên Em'

Ở đây theo mình thì cần dùng ! thay vì $$

Tran Khanh Tran Khanh

$$ được dùng để hỗ trợ các biến thuộc dạng dynamic variable hay biến có tên phụ thuộc vào giá trị của một biến khác.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion