Showing 10 / 4.291 results

Ở các bài học về controller chúng ta đã làm việc với AngularJS scope thông qua sử dụng biến $scope trong hàm callback. Biến $scope này chính là một scope trong AngularJS mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay dưới đây.

AngularJS Scope Là Gì

Trong AngularJS thì scope đóng vai trò là cầu nối giữa việc bind dữ liệu trên trang HTML với dữ liệu trong ứng dụng AngularJS.

Scope về bản chất là một đối tượng JavaScript và nó có thuộc tính cũng như phương thức. Hãy nhớ lại đối tượng $scope trong ví dụ về controll...

Trong các phần trước chúng ta đã có dịp làm việc với chỉ thị AngularJS (hay AngularJS directive). Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về nó.

Lưu ý: Hai thuật ngữ AngularJS directivechỉ thị AngularJS có thể sử dụng để thay thể cho nhau.

AngularJS directive là gì

Thư viện AngularJS cho phép chúng ta mở rộng mã lệnh của trang HTML thông qua thuộc tính của phần tử. Trong AngularJS các thuộc tính này được gọi là các directive.

Thư viện AngularJS cung cấp một số directive có sẵn. Ngoài ra, ...

AngularJS là gì

AngularJS là 1 thư viện JavaScript được dùng phổ biến trong các ứng dụng web ngày nay. AngularJS thích hợp với các ứng dụng web 1 trang Single Page Application (SPA). Thư viện AngularJS có thể được thêm vào trang HTML sử dụng thẻ <script>.

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.8/angular.min.js"></script>

AngularJS mở rộng thuộc tính HTML

AngularJS mở rộng thuộc tính các thẻ HTML sử dụng chỉ thị directive. Trong AngularJS có 3 loại chỉ thị:

  • ng-app: Chỉ ...

Trong một bài viết trước đây chúng ta đã được tìm hiểu sự khác biệt giữa POST và GET. Ngoài GET và POST thì PUT cũng là một HTTP Method được sử dụng khá thường xuyên trong các ứng dụng web hướng theo kiến trúc RESTful API.

Màu Sắc Của Liên Kết Thông thường các trình duyệt sẽ hiển thị màu văn bản của trang với màu đen mặc định #000 và các liên kết sẽ được hiển thị với mà xanh và đ...
Thiết Kế Menu
Nếu bạn tìm thấy bài viết này của tôi trên Google thì tôi đoán rằng bạn đã từng ít nhất một vài lần nghe về thuật ngữ RESTful API và đang không hiểu chính xác t...
RESTful API Cho Người Bắt Đầu

Định Nghĩa Phương Thức

Phương thức trong Ruby tương tự như khái niệm hàm trong một số ngôn ngữ phổ biến khác. Phương thức giúp gộp một hay nhiều câu lệnh và sử dụng chúng lặp đi lặp lại nhiều lần trong chương trình.

def say
  puts "Xin Chào"
end

Mở editor

Ví dụ trên định nghĩa một phương thức say sử dụng từ khóa def (viết tắt của từ define) theo sau bởi tên phương thức:

def say
...

Tiếp theo là phần nội dung hàm gồm các câu lệnh mà chúng ta muốn thực hiện khi gọi hàm. Ở đây chúng ta có một câu lệnh:

...

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác Ruby hỗ trợ rất nhiều phép toán khác nhau.

Phép Toán Số Học

Bạn có thể thực hiện tất cả các phép toán số học như cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa... trong Ruby.

puts 10 + 20 # hiển thị: 30
puts 10 - 20 # hiển thị: -10
puts 10 * 20 # hiển thị: 200
puts 10 / 3 # hiển thị: 3
puts 10 % 3 # hiển thị: 1
puts 10**2 # hiển thị 100

Mở editor

Ở ví dụ trên bạn thấy phép chia 10/3trả về giá trị là 3 trong khi giá trị đúng của phép toán này là 3.3333.. Khác với hầu hết các ngôn...

Về Khoá Học

Khoá học này được thiết kế để giúp các bạn có thể năm vững những kỹ năng cơ bản về AngularJS một cách nhanh nhất có thể.

Thực Hành Viết Mã Lệnh

Trong quá trình học các bạn có thể thực hành viết mã lệnh sử dụng chương trình hiệu chỉnh mã lệnh online của trang.

<div ng-app="">

<p>Nhập tên bạn vào ô phía dưới:</p>
<p>Tên : <input type="text" ng-model="name" placeholder="Vui lòng nhập..."></p>
<h1>Xin chào {{name}}</h1>

</div>

Mở editor

Yêu Cầu

Để có thể hoàn thành khoá học này các bạn cần ...