Showing 10 / 4.331 results

Biến Là Gì

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu (tạm thời) trong quá trình thực thi chương trình. Chính vị vậy giá trị của biến thường thay đổi nhiều lần trong quá trình chạy chương trình.

Mỗi biến đều được đặt một tên và tên của biến chỉ chứa các ký tự chữ a-Z, số 1-9, dấu gạch dưới _. Tên biến không được phép bắt đầu bằng số và chứa khoảng trắng trong đó.

Ví dụ tên biến hợp lệ:

firstName
first_name
name1st

Ví dụ tên biến không hợp lệ:

1st_name
first name

Khai Báo Biến

Trong Objective-C tất cả các...

Toán tử cho phép chúng ta thực hiện các phép toán số học như cộng trừ, nhân, chia và các phép toán logic và so sánh.

Phép Toán Số Học

Bảng dưới đây mô tả các phép toán số học và ví dụ của từng loại. Ở các ví chúng ta sẽ có 2 số AB với giá trị lần lượt là 2010.

Toán Tử Mô Tả Ví Dụ
+ Phép Cộng A + B trả về 30
- Phép Trừ A - B trả về -10
* Phép Nhân A * B trả về 200
/ Phép Chia B / A trả về 2
% Phép Lấy Phần Dư B % A trả về 0
++ Tăng Giá Trị Của Biến 1 Đơn Vị A++ trả về 11
-- Giảm Giá Trị Của Biến 1 Đơn Vị A-- trả về 9

Phép Toán So Sánh

Các phép toán so sánh dùng để so sánh các giá trị giữa các biến. Bảng dưới đây liệt kê và mô tả các phép toán so sánh đồng thời cho ví dụ áp dụng với 2 biến A với giá trị là 10B với giá trị là 20:

...
Toán Tử Mô Tả Ví Dụ

Hàm NSLog được dùng để in thông điệp ra màn hình:

NSLog(@"Hello, World!\n");

Ký tự \n ở trong dấu ngoặc kép được dùng để tạo dòng mới. Tôi sẽ giải thích về ký tự @ đặt trước đối số truyền vào giúp xác định kiểu dữ liệu của đối số. Bạn sẽ học về kiểu dữ liệu ở các phần tiếp theo, tạm thời bây giờ bạn hiểu @ được dùng cho tất cả các kiểu dữ liệu.

Bạn cũng có thể truyền vào nhiều hơn 1 đối số, ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

/* Copyright: hoclaptrinh.org */

int main ()
{
    /* Truyền n...
Objective C Là Gì Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose), điều này có nghĩa là nó được thiết kể để có thể sử dụng để viết phần mềm phục vụ cho nhiề...
Giới Thiệu

std::set là kiểu dữ liệu được sử dụng khá phổ biến trong lập trình C++. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mới học C++ làm quen với kiểu dữ liệu std::set này.

std::set Là Gì

std::set là kiểu dữ liệu cho phép lưu trữ nhiều giá trị khác nhau gọi là phần tử, các phần tử trong cùng một std::set() có cùng một kiểu dữ liệu và duy nhất.

Ví dụ một std::set với các phần tử có kiểu dữ liệu int như sau:

std::set<int> setOfIntegers
setOfIntegers.insert(1);
setOfIntegers.insert(2);
setOfIntegers.insert(3);

Kh...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong Objective C là: Kiểu integer, kiểu float và kiểu void

Integer

Kiểu dữ liệu integer hay int này dùng để biểu diễn các số nguyên. Ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

int main()
{
   NSLog(@"Năm nay là năm : %i\n", 2015);

   return 0;
}

Để tối ưu hóa bộ nhớ khi làm việc với số nguyên, Objective-C còn cung cấp thêm các kiểu dữ liệu nhỏ hơn là tập hợp con của kiểu int. Bảng dưới đây sẽ liệt kê các kiểu dữ liệu con, ...

Cấu trúc điều khiển dùng để kiểm soát việc thực thi của một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên một hoặc một vài điều kiện cho trước. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 cấu trúc điều hiển là if, if...else...if...else if...else.

if

Câu lệnh if dùng để kiếm soát việc thực thi một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên tính đúng của biểu thức điều kiện. Nếu biểu thức có giá trị ước lượng là đúng thì nhóm các câu lệnh này sẽ được thực thi.

Cấu trúc của câu lện if như sau:

if(biểu thức điều ki...