Showing 10 / 4.297 results

ES6 giới thiệu câu lệnh importexport hỗ trợ lập trình viên có thể quản lý code theo từng mô-đun.

JavaScript Mô-Đun Là Gì

Mô-đun là một phương pháp lập trình mà trong đó các đoạn code liên quan được tách ra các phần khác nhau (hay còn gọi là mô-đun).

Trước ES6 một số thư viện JavaScript hỗ trợ các cách viết code khác nhau để hỗ trợ quản lý các mô-đun (module).

Ví dụ Node.js hỗ trợ sử dụng require()module.exports().

Tạo mô-đun trong file say_hello.js

var sayHello = function (name) {
    co...
Cài Đặt Python Trước khi bạn bắt đầu, chúng ta sẽ cần cài đặt trình thông dich Python (hay Python Interpreter) trên máy tính. Trình thông dịch này là một phần...
Cài Đặt

Python Là Gì

Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất phổ biến ngày nay để phát triển nhiều loại ứng dụng phần mềm khác nhau như các chương trình chạy trên desktop, server, lập trình các ứng dụng web... Ngoài ra Python cũng là ngôn ngữ ưa thích trong ngành khoa học về dữ liệu (data science) cũng như là ngôn ngữ phổ biến để xây dựng các chương trình trí tuệ nhân tạo trong đó bao gồm machine learning.

Đặc Điểm Nổi Bật Của Python

  • Python là ngôn ngữ dễ học: Ngôn ngữ Python có cú pháp đơn giản,...
Cú Pháp (Syntax) Là Gì Hãy nhớ lại đoạn mã của chương trình mà chúng ta viết ở bài học trước: print("Hello World!") Làm thế nào để khi chạy dòng lệnh trên máy...
Cú Pháp
phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu hay database administrator) có thể...
phpMyAdmin là gì

AngularJS controller là gì

AngularJS controller kiếm soát dữ liệu trong ứng dụng AngularJS

AngularJS controller tương tự với một đối tượng (object) trong Javascript

AngularJS application và AngularJS controller

Ứng dụng AngularJS (AngularJS application) được quản lý bởi AngularJS controller. AngularJS controller kiểm soát luồng chạy của một ứng dụng AngularJS.

Để định nghĩa controller trong ứng dụng AngularJS chúng ta sử dụng chỉ thị ng-controller.

Một controller trong AngularJS chính là 1 đối t...

Ở các bài học về controller chúng ta đã làm việc với AngularJS scope thông qua sử dụng biến $scope trong hàm callback. Biến $scope này chính là một scope trong AngularJS mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay dưới đây.

AngularJS Scope Là Gì

Trong AngularJS thì scope đóng vai trò là cầu nối giữa việc bind dữ liệu trên trang HTML với dữ liệu trong ứng dụng AngularJS.

Scope về bản chất là một đối tượng JavaScript và nó có thuộc tính cũng như phương thức. Hãy nhớ lại đối tượng $scope trong ví dụ về controll...

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ dưới đây xóa các record trên bảng users với tên đăng nhập là anlv:

DELETE FROM users WHERE username='anlv';

Mở editor

Tương tự như câu lệnh UPDATE câu lệnh DELETE của chúng ta cũng sử dụng mệnh đề WHERE để thiết lập điều kiện giới hạn số lượng record sẽ xóa.

Kiểm tra lại số record còn trên cơ sở dữ liệu:

SELECT * FROM users;

Mở editor

Bạn sẽ thấy kết quả hiện ra sẽ chỉ còn lại 3 records trên bảng như sau:

+---------------------+----------+...

Để cập nhật dữ liệu trên bảng chúng ta sử dụng câu lệnh UPDATE, ví dụ dưới sẽ cập nhật tuổi của người dùng với giá trị của trường usernameanlv:

UPDATE users SET age = 23 WHERE username = 'anlv';

Mở editor

Ở đây từ khóa WHERE nằm gần phía cuối dùng để thiết lập điều kiện cho câu lệnh UPDATE. Chúng ta chỉ muốn cập nhật tuổi cho người dùng với gái trị của trường usernameanlv.

Lưu ý: Với các giá trị kiểu `var_char` bạn cần thêm cặp dấu ngoặc đơn ' ' hoặc ngoặc kép " " bao quanh giá trị. Ngược lại...