Showing 10 / 4.297 results
phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu hay database administrator) có thể...
phpMyAdmin là gì

AngularJS controller là gì

AngularJS controller kiếm soát dữ liệu trong ứng dụng AngularJS

AngularJS controller tương tự với một đối tượng (object) trong Javascript

AngularJS application và AngularJS controller

Ứng dụng AngularJS (AngularJS application) được quản lý bởi AngularJS controller. AngularJS controller kiểm soát luồng chạy của một ứng dụng AngularJS.

Để định nghĩa controller trong ứng dụng AngularJS chúng ta sử dụng chỉ thị ng-controller.

Một controller trong AngularJS chính là 1 đối t...

Ở các bài học về controller chúng ta đã làm việc với AngularJS scope thông qua sử dụng biến $scope trong hàm callback. Biến $scope này chính là một scope trong AngularJS mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay dưới đây.

AngularJS Scope Là Gì

Trong AngularJS thì scope đóng vai trò là cầu nối giữa việc bind dữ liệu trên trang HTML với dữ liệu trong ứng dụng AngularJS.

Scope về bản chất là một đối tượng JavaScript và nó có thuộc tính cũng như phương thức. Hãy nhớ lại đối tượng $scope trong ví dụ về controll...

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ dưới đây xóa các record trên bảng users với tên đăng nhập là anlv:

DELETE FROM users WHERE username='anlv';

Mở editor

Tương tự như câu lệnh UPDATE câu lệnh DELETE của chúng ta cũng sử dụng mệnh đề WHERE để thiết lập điều kiện giới hạn số lượng record sẽ xóa.

Kiểm tra lại số record còn trên cơ sở dữ liệu:

SELECT * FROM users;

Mở editor

Bạn sẽ thấy kết quả hiện ra sẽ chỉ còn lại 3 records trên bảng như sau:

+---------------------+----------+...

Để cập nhật dữ liệu trên bảng chúng ta sử dụng câu lệnh UPDATE, ví dụ dưới sẽ cập nhật tuổi của người dùng với giá trị của trường usernameanlv:

UPDATE users SET age = 23 WHERE username = 'anlv';

Mở editor

Ở đây từ khóa WHERE nằm gần phía cuối dùng để thiết lập điều kiện cho câu lệnh UPDATE. Chúng ta chỉ muốn cập nhật tuổi cho người dùng với gái trị của trường usernameanlv.

Lưu ý: Với các giá trị kiểu `var_char` bạn cần thêm cặp dấu ngoặc đơn ' ' hoặc ngoặc kép " " bao quanh giá trị. Ngược lại...

Ở phần trước chúng ta đã xem dữ liệu trong bảng users dùng câu lệnh SELECT, ở phần này bạn sẽ được làm quen với một số câu lệnh hay sử dụng khi truy vấn dữ liệu. Để xem tất cả các cột và dòng trong bảng users dùng câu lệnh:

SELECT * FROM users;

Mở editor

Ở đây dấu * có nghĩa là chọn mọi thứ.

Để giới hạn số lượng dòng trả về sử dụng từ khóa LIMIT và theo sau là số lượng record muốn lấy về:

SELECT * FROM users LIMIT 1;

Mở editor

Để giới hạn số lượng cột trong kết quả trả về, thay vì sử dụng * chúng ta sẽ li...

Việc chèn dữ liệu (vào bảng) chính là việc thêm các tập tin (rì co) vào trong bảng. Để chèn dữ liệu vào bảng chúng ta dùng câu lệnh INSERT:

INSERT INTO TABLE users VALUES('Lê Văn An', 'anlv', 'Nam', 22);

Mở editor

Với câu lệnh trên, bạn đã thêm một dòng dữ liệu vào bảng. Để xem dòng dữ liệu mới được chèn vào dùng câu lệnh sau:

SELECT * FROM users;

Mở editor

Chúng ta cũng có thể gộp nhiều câu lệnh INSERT lại và chạy cùng một lúc như sau:

INSERT INTO TABLE users VALUES('Lê Thị Thùy An', 'anltt', 'Nữ', 19);
...

Bảng Là Gì

Để tìm hiểu bảng là gì chúng ta hãy cùng tham khảo một bảng ví dụ dưới đây:

1 Lê Văn An anlv Nam 22
2 Lê Thị Thùy An anltt Nữ 19
3 Nguyễn Văn Bình binhnv Nam 22
4 Nguyễn Duy Hoàng hoangnd Nam 20

Ở bảng trên chúng ta có 4 cột là Họ và Tên, Tên Đăng Nhập, Giới TínhTuổi. Các cột này còn được gọi là trường (field).

Bảng trên cũng chứa 4 dòng với mỗi dòng chứa thông tin của một người dùng khác nhau. Bốn dòng này được gọi là 4 tập tin (record đọc là rì co).

Dữ Liệu Của Cột

Mỗi cột trong bảng sẽ có một kiểu dữ liệu nhất định. Tùy theo thông tin của cột sẽ lưu vào trong bảng m...

Tạo Database

Để tạo database chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

CREATE DATABASE test_db;

Mở editor

Trong đó test_db là tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn tạo ra. Trường hợp tên database bạn muốn tạo ra đã tồn tại trên hệ thống bạn sẽ thấy có lỗi hiển thị như sau:

ERROR 1007 (HY000) at line 1: Can't create database 'test_db'; database exists

Để tránh mắc phải lỗi trên, khi viết câu lệnh tạo database bạn có thể sử dụng câu lệnh như dưới đây:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test_db;

Mở editor

Hiển Thị Danh Sách Data...