Showing 10 / 4.331 results
Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt phần mềm cần có để có thể bắt đầu học lập trình Objective-C. Lưu ý: Bạn không cần máy Mac để có thể học ngôn n...
Chuẩn Bị

Trong phần này tôi sẽ giải thích cấu trúc chương trình của một chương trình phổ biến viết bằng Objetive-C.

Foundation Framework

Đây là câu lệnh đầu tiên bạn sẽ gặp trong hầu hết các file chương trình viết bằng Objective-C. Foundation Framework là một bộ khung làm việc chứa các lớp, đối tượng và các hàm hỗ trợ khi lập trình:

#import <Foundation/Foundation.h>

Hàm main()

Hàm này giống như trong ngôn ngữ C là hàm được thực thi đầu tiên và luôn được lấy tên là main. Khi khai báo hàm này bạn cần xác đ...

Hằng Là Gì

Tương tự như biến, hằng được sử dụng để lưu trữ các giá trị tuy nhiên giá trị của hằng không thay đổi trong suốt quá trình thực thi chương trình.

Khai Báo Hằng

Có 2 cách khác nhau để khai báo hằng trong Objective-C:

  • Sử dụng #define preprocessor
  • Sử dụng từ khóa const

Khi sử dụng #define chúng ta sẽ phải đặt khai báo hằng ở trước hàm main():

#import <Foundation/Foundation.h>

#define HEIGHT 10   
#define WIDTH  5
#define NEWLINE '\n'

void main()
{
   int area = HEIGHT * WIDTH;
   NSL...

Biến Là Gì

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu (tạm thời) trong quá trình thực thi chương trình. Chính vị vậy giá trị của biến thường thay đổi nhiều lần trong quá trình chạy chương trình.

Mỗi biến đều được đặt một tên và tên của biến chỉ chứa các ký tự chữ a-Z, số 1-9, dấu gạch dưới _. Tên biến không được phép bắt đầu bằng số và chứa khoảng trắng trong đó.

Ví dụ tên biến hợp lệ:

firstName
first_name
name1st

Ví dụ tên biến không hợp lệ:

1st_name
first name

Khai Báo Biến

Trong Objective-C tất cả các...

Hàm NSLog được dùng để in thông điệp ra màn hình:

NSLog(@"Hello, World!\n");

Ký tự \n ở trong dấu ngoặc kép được dùng để tạo dòng mới. Tôi sẽ giải thích về ký tự @ đặt trước đối số truyền vào giúp xác định kiểu dữ liệu của đối số. Bạn sẽ học về kiểu dữ liệu ở các phần tiếp theo, tạm thời bây giờ bạn hiểu @ được dùng cho tất cả các kiểu dữ liệu.

Bạn cũng có thể truyền vào nhiều hơn 1 đối số, ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

/* Copyright: hoclaptrinh.org */

int main ()
{
    /* Truyền n...
Objective C Là Gì Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose), điều này có nghĩa là nó được thiết kể để có thể sử dụng để viết phần mềm phục vụ cho nhiề...
Giới Thiệu

Cấu trúc điều khiển dùng để kiểm soát việc thực thi của một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên một hoặc một vài điều kiện cho trước. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 cấu trúc điều hiển là if, if...else...if...else if...else.

if

Câu lệnh if dùng để kiếm soát việc thực thi một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên tính đúng của biểu thức điều kiện. Nếu biểu thức có giá trị ước lượng là đúng thì nhóm các câu lệnh này sẽ được thực thi.

Cấu trúc của câu lện if như sau:

if(biểu thức điều ki...