Showing 10 / 4.331 results

Cấu trúc điều khiển dùng để kiểm soát việc thực thi của một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên một hoặc một vài điều kiện cho trước. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu 3 cấu trúc điều hiển là if, if...else...if...else if...else.

if

Câu lệnh if dùng để kiếm soát việc thực thi một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên tính đúng của biểu thức điều kiện. Nếu biểu thức có giá trị ước lượng là đúng thì nhóm các câu lệnh này sẽ được thực thi.

Cấu trúc của câu lện if như sau:

if(biểu thức điều ki...
Trong bài viết ngắn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng Webpack, qua đó bạn sẽ có một cái nhìn cơ bản nhất về công cụ đang trở nên phổ bi...
5 Phút Làm Quen Với Webpack

Phần tử bao gồm thẻ đóng, thẻ mở và toàn bộ nội nằm bên trong 2 thẻ này. Đối với các thẻ tự đóng phần tử HTML được gọi là phần tử trống.

Gần như tất cả các trang web đều được xây dựng dựa trên nền tảng HTML. Facebook, Google và ngay cả trang bạn đang đọc đều sử dụng HTML. Vậy câu hỏi đầu tiên thì...
HTML Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu