Showing 10 / 4.290 results

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách lưu bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách các bài viết được lưu trên database.

Tạo Trang Hiển Thị Danh Sách Bài Viết

Trên máy bạn mở text editor và tạo một file với tên list.php với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Form HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>Danh sách bài viết</h1>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>STT</th...

Flash message là loại message được hiển thị một lần để thông báo về trạng thái của một hành động nào đó. Ví dụ như khi người dùng tạo bài viết thành công thì ở trang mà người dùng được chuyển tiếp tới theo (thường là trang hiển thị bài viết), chúng ta sẽ muốn hiển thị một thông báo cho người dùng biết về điều này. Tuy nhiên nếu người dùng refresh lại trang thì thông báo sẽ không xuất hiện.

Để tạo flash message có nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng Laravel framework thì bạn có thể im...

Rest parameter trong ES6 giúp chúng ta có thể định nghĩa một hàm với số lượng tham số có thể thay đổi tuỳ ý. Hay nói theo cách khác khi chúng ta không biết chắc chắn số lượng tham số cần có của một hàm chúng ta có thể sử dụng rest parameter.

function f(param_1, param_2, ...rest_parameter) {
 // ...
}

Cú Pháp Rest Parameter

Rest parameter được phân biệt với các parameter thông thường thông qua 3 dấu chấm ... được đặt phía trước tên của parameter đặc biệt này:

function f(param_1, param_2, ...rest...
Nếu bạn tìm thấy bài viết này của tôi trên Google thì tôi đoán rằng bạn đã từng ít nhất một vài lần nghe về thuật ngữ RESTful API và đang không hiểu chính xác t...
RESTful API Cho Người Bắt Đầu

PHP 5.3 giới thiệu tính năng có tên là late static binding trong đó sự tương tự giữa cách sử dụng của hai từ khoá selfstatic có thể khiến nhiều bạn cảm thấy bối rối. Để phân biệt được sự khác biệt này chúng ta hãy cùng nhau tham khảo một ví dụ sau:

<?php
class Monkey
{
  protected static $legs = 4;

  public static function countLegs() {
     return self::$legs;
  }
}

class Human extends Monkey
{
  protected static $legs = 2;
}

Ở trên chúng ta có hai class Monkey (động vật) và H...

Máy Tính Là Gì

Mặc dù thuật ngữ này rất phổ biến tuy nhiên không ít bạn học lập trình chưa nắm rõ khái niệm rất cơ bản này.

Một máy tính là một loại thiết bị (máy móc) đặc biệt mà có thể hiểu được các chỉ dẫn để qua đó thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ (tác vụ) khác nhau.

Để thực hiện một tác vụ nào đó chúng ta cần cung cấp thông tin đầu vào cho máy tính. Các thông tin đầu vào này còn được gọi là input. Thông tin đầu vào có thể được gửi tới máy tính thông qua các thiết bị phần cứng như bàn phím,...