Showing 10 / 734 results

Khi đọc khái niệm về PHP là gì thì em thấy tác giả có đề cập tới ngôn ngữ kịch bản (scripting language) và sau đó giải thích sự khác biệt giữa ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ kịch bản nhưng em chưa hiểu rõ hai ngôn ngữ này khác nhau ở điểm nào? Một ngôn ngữ kịch bản có phải là ngôn ngữ lập trình hay không và làm sao để phân biệt được ngôn ngữ kịch bản và ngôn ngữ lập trình?

Máy em cài đặt MySQL phiên bản 5.7 sử dụng Homebrew nhưng trong quá trình cài đặt thì em lại chọn các tuỳ chọn mặc định theo như hướng dẫn nên sau khi cài đặt em phát hiện ra là người dùng root không có mật khẩu.

Bây giờ em muốn đặt lại mật khẩu cho người dùng root trong MySQL thì phải làm như thế nào?

Mọi người cho em hỏi trong PHP làm sao để hiển thị danh sách các tập tin (không bao gồm các thư mục) ở trong một thư mục?

Update: Em biết có hàm scandir() nhưng hàm này trả về cả thư mục và tập tin.

Mọi người cho mình hỏi nếu muốn kiểm tra xem một đoạn code PHP dùng để gửi email tới tất cả các khách hàng sẽ chạy trong bao lâu thì phải làm thế nào, PHP có hỗ trợ hàm nào hỗ trợ thực hiện việc này hay không?

Trên cơ sở dữ liệu em có một bảng với tên order_customer là bảng trung gian kết nối giữa bảng orders và bảng customers. Trong code em tạo một model với tên OrderCustomer và model này được sử dụng để tương tác với dữ liệu trên bảng order_customer trên database.

class OrderCustomer extends \Eloquent {
    protected $fillable = [];
}

Tuy nhiên khi sử dụng model để lưu dữ liệu vào bảng thì em lại gặp phải lỗi vì lúc này Laravel hiểu rằng OrderCustomer được dùng để tham chiếu tới bảng với tên order_c...