Showing 10 / 723 results

Khi làm việc với Spring framework em thấy hai loại annotation là @Inject@Autowired khá tương tự nhau và không phân biệt được hai loại annotation này khác nhau như thế nào.

Bác nào biết giải thích giùm em sự khác biệt giữa hai annotation này và khi nào thì nên sử dụng @Inject khi nào nên sử dụng @Autowired?

Trong template của trang Wordpress em cần parse một chuỗi JSON được nhập trong form gửi lên thì phải làm thế nào?

Ví dụ chuỗi JSON của em như sau:

{"Customer":{"Id":1,"FirstName":"Jonathan","LastName":"Burns","FullName":"Jonathan Lotstring Burns"},"Success":true}

Giờ em cần phải lấy ra thông tin của Customer trong đó.

Em đang làm về 1 Web Service, em bị vướng ở PUT method, khi run url bằng POSTMAN hay REST Chrome thì bị báo lỗi 404. Mọi người giúp em với. đây là code của em:

<?php
include_once('confi.php');

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "PUT"){
  $uid = isset($_SERVER['HTTP_ID']) ? trim($_SERVER['HTTP_ID']) : "";
  $email = isset($_SERVER['HTTP_EMAIL']) ? trim($_SERVER['HTTP_EMAIL']) : "";

  if(!empty($uid)){
    $sql = mysqli_query($conn,"UPDATE `users` SET email = '$email' WHERE id ='$uid'...

Thuộc tính href của link liên kết thỉnh thoảng được đặt với giá trị là javascript:void(0). Mọi người cho mình hỏi giá trị này là của HTML hay JavaScript. Nếu là của JavaScript thì nó là hàm nào?

Trong lúc học mình thấy có đoạn code sau:

if($$link){
  die('Không thể kết nối với database: ' . $mysqli_connect_errno($link));
} else {
  echo "<p>Kết nối thành công</p>";
}

Ở đây mình biết là đoạn code đang kiểm tra xem kết nối tới cơ sở dữ liệu đã thành công hay chưa nếu chưa thì dừng việc chạy đoạn mà tiếp theo.

Trước giờ học PHP mình được biết để kiểm tra xem một biến tồn tại hay chưa thì dùng toán tử phủ định !. Ở đây lại thấy dùng $$, cách viết này là toán tử gỉ vậy mọi người?

Khi làm việc với Git em có gặp hai khác niệm Pull và Pull Request nhưng không rõ hai thằng này khác nhau như thế nào. Bác nào rành về thằng này giải thích giùm em giữa PullPull Request khác nhau như thế nào với ạ?

Em đang viết một trang web sử dụng PHP và sử dụng Apache. Khi mình đăng nhập xong và truy cập vào trang thông tin cá nhân thì thấy màn hình trống hiện ra với thông báo lỗi

 • Forbidden You don't have permission to access / on this server*

Vào thư mục /var/logs/apache2/ và xem tất cả các tập tin log thì cũng chỉ thấy dòng thông báo trên mà không có thêm chi tiết nào khác được cung cấp.

Có bác nào biết cách fix lỗi này không chỉ em với?