Trên trang HTML mình có một phần tử <img> hiển thị ảnh avatar của người dùng. Phần tử <img> này được đặt vào bên trong phần tử <div> như sau:

<div class="row">
    <div class="col-sm-12 col-md-6">
        <img class="img-responsive" src="...">
    </div>
</div>

Bây giờ mình cần hiển thị ảnh avatar này chỉ trên desktop và table nhưng không hiển thị trên mobile thì phải làm sao?