Em sử dụng hàm getImageData() để lấy hình rồi chèn lên trên canvas thì gặp phải lỗi này:

Uncaught DOMException: Failed to execute 'getImageData' on 'CanvasRenderingContext2D': The canvas has been tainted by cross-origin data

Có ai biết cách fixed chỉ giùm em với?