Các bác cho em hỏi ngu xíu, lúc đọc về PHP trên W3School thì em thấy có hàm setcookie() dùng để tạo cookie trên trình duyệt:

Cú pháp:

<?php
setcookie(name, value, expire, path, domain, secure, httponly);
?>

Code tạo cookie:

<?php
$cookie_name = "username";
$cookie_value = "John Doe";
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 day
?>

Nhưng theo em được dạy ở trườn thì cookie được tạo và sử dụng bởi trình duyệt trong khi đó setcookie() là hàm PHP chạy trên ser...

Sự thật là nhiều bạn khi gặp phải câu hỏi phỏng vấn hãy cho biết sự khác biệt giữa SessionCookie thì cảm thấy rất bối rối. Mấy ngày trước ở trên công ty mình có tham gia phỏng vấn một bạn sinh viên mới ra trường cho vị trí Middle PHP Developer thì phát hiện ra dù bạn ứng viên này dù đã có kinh nghiệm làm việc với một số framework PHP rồi nhưng vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa Session và Cookie. Nguyên nhân của sự thiếu hiểu biết cơ bản này là bởi vì việc xử lý Session và Cookie đều đã được...

Khi làm việc với PHP thì thấy có hàm setcookie để có thể gán giá trị cookie với tên cho trước.

<?php
$cookieName = "Test_Name";
$cookieValue = "Test_Value";
$expire = time() + 365*24*60*60*60; // cookie hết hạn trong 1 năm
setcookie($cookieName, $cookieValue, $expire);

Tuy nhiên theo em được biết thì cookie là thông tin dưới Client và sẽ được gán sử dụng JavaScript. Như vậy thì với hàm setcookie ở trên thì cookie lúc này lại được gán trên máy chủ thay vì dưới trình duyệt của Client?

Em cũng có t...