Nếu bạn là một webmaster bạn sẽ có lúc cần phải thay đổi Domain Name Setting cho một tên miền mà bạn đang quản lý. Trong trường hợp này để cập nhật Name server mới bạn sẽ cần phải xóa DNS cache trên máy tính bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách xóa DNS cache trên hệ điều hành Ubuntu sử dụng 1 trong 2 thư viện (miễn phí) nscddnsmasq:

Xóa DNS Cache sử dụng nscd

Trước hết chúng ta cần cài gói phần mềm này (nếu như trên máy tính bạn chưa có) sử dụng câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install...