Trên môi trường browser, sử dụng JavaScript chúng ta có thể thực hiện các thao tác với trang văn bản HTML như tìm các phần tử với các tag name (tên thẻ) cho trước, tìm các phần tử với ID hoặc Class cho trước, lấy ra nội dung phần tử hoặc chỉnh sửa nội dung này, xóa phần tử, thêm phần tử...

Ví dụ như nếu cần tìm kiếm danh sách các phần tử a hoặc img thì sử dụng thư viện jQuery trong JavaScript chúng ta có thể thực hiện công đoạn này như sau:

$aElements = $('a');
$imgElements = $('img');

Và nếu m...

Khi tìm hiểu khái niệm DOM (Document Object Model) thì em thấy một số tài liệu nói rằng DOM tồn tại trên trang HTML một số khác lại tham chiếu tới việc DOM được sử dụng trong JavaScript.

Như vậy thì em không hiểu là thằng DOM này nó tồn tại trong HTML Document hay trong JavaScript. Hoặc nếu như tồn tại trong cả hai thì có gì khác biệt giữa DOM của HTML và DOM của JavaScript vậy?