Heroku Toolbelt hay còn gọi là Heroku Client là một công cụ dùng để tạo và quản lý các app trên Heroku. Việc sử dụng Heroku Toolbelt được thực hiện thông qua chạy các câu lệnh trên terminal nên chương trình này còn được xem như là một công cụ CLI (command line interface tool). Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Heroku Toolbelt trên Ubuntu.

Cài Đặt Heroku Toolbelt

Để cài đặt Heroku trên Ubuntu, mở terminal bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl + Alt + T và chạy câu lệnh sau:

$ wget -O- https://toolb...