Khi học về cách nhúng mã JavaScript từ tập tin bên ngoài vào trang HTML thì em thấy nhiều tài liệu hướng dẫn nên đặt thẻ <script> để tham chiếu tới file bên ngoài này ở cuối trang (trước thẻ <body>). Điều này giúp đảm bảo trang HTML được tải về mà không bị block bởi việc tải tập tin JavaScript.

Tuy nhiên ở một số tài liệu lại để một số thẻ <script> như khi muốn nhúng thư viện jQuery ở bên trong thẻ <head>.

Như vậy thì nên đặt thẻ <script> tham chiếu tới tập tin khác ở đâu trong trang HTML vậy cá...

Chào cả nhà,

Em đang cần code một tính năng để người dùng có thể di chuyển nhanh về đầu trang khi họ click vào một icon ở phí cuối trang (icon này được định vị cố định nằm ở cuối trang sử dụng CSS). Ở đây người dùng vẫn ở trên cùng một trang nhưng thanh scroll bar sẽ di chuyển về phần đầu trang.

Có cách nào sử dụng jQuery để code tính năng này không vậy mọi người?

Em sử dụng hàm getImageData() để lấy hình rồi chèn lên trên canvas thì gặp phải lỗi này:

Uncaught DOMException: Failed to execute 'getImageData' on 'CanvasRenderingContext2D': The canvas has been tainted by cross-origin data

Có ai biết cách fixed chỉ giùm em với?

Bữa trước đi phỏng vấn mình gặp câu hỏi như sau:

Trong JavaScript khai báo biến a có hàm aFunction() như sau:

var a = 10;
function aFunction() {
    console.log(a);
    a = 200;
}

Điều gì khi gọi hàm aFunction()?

Theo em thì nó sẽ trả về giá trị là 10 hoặc 200 nhưng cả hai câu trả lời đều sai và khi về nhà kiểm tra lại thì thấy ra kết quả là undefined?

Khi xem mã nguồn HTML của một số trang web thì em có thấy trong một số phần tử HTML hay sử dụng thuộc tính có tên bắt đầu bằng data-. Ví dụ như:

<div data-user-id="">

</div>

Theo em được biết thì trong HTML không có thuộc tính này.

Em không chuyên về HTML & JavaScript nên không rõ thuộc tính data- này dùng để làm gì?

Trong JavaScript có cách nào để lặp qua toàn bộ các thuộc tính của một đối tượng như trong mảng không vậy các bác. Ví dụ như em có một đối tượng như sau:

var person = {
    name: 'ABC',
    age: 123
}

Giờ em muốn lặp qua các thuộc tính như name, age và lấy giá trị tương ứng của các thuộc tính này thì phải làm như thế nào?