Trong hầu hết các trường hợp, không một lập trình viên nào thích sự xuất hiện của lỗi trong chương trình, tuy vậy lỗi lại là một phần không thể thiếu trong lậ...
Kỹ thuật xử lý lỗi trong JavaScript

Nên chọn PHP, ASP.NET hay JavaScript để làm web? Bài viết sẽ giúp bạn trả lời cho câu hỏi: trong các ngôn ngữ lập trình hiện có nên chọn ngôn ngữ nào để lập trình web.

Blockchain là một cơ sở dữ liệu bao gồm các khối (block) được nối lại với nhau thành mội chuỗi (chain). Và các block là immutable (bất biến). Khi một block đã được thêm vào chain, nó không thể thay đổi được nữa, và các block được nối với nhau sử dụng hash

JavaScript có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách:

  • Sử dụng thuộc tính HTML: innerHTML.
  • Sử dụng chức năng xuất của HTML: document.write().
  • Sử dụng alert box: window.alert().
  • Sử dụng console.log().

Với jQuery bạn chọn các phần tử HTML và thực hiện "các hành động" trên chúng.