MVC (viết tắt của Model - View - Controller) là một kiểu mẫu kiến trúc phần mềm trong đó phân tách logic trong ứng dụng thành ba thành phần chính: Model, View và Controller với mỗi thành phần sẽ có một chức năng riêng biệt.