Tôi được khuyến khích và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình để bản thân vui hơn, vì vậy tôi viết bài này để các bạn đến sau hiểu được nhiều hơn con đường mình đi. Hãy lưu ý rằng chuyên ngành của tôi là phát triển web, vì vậy stack của tôi phản ánh điều đó.