Trong khi tìm hiểu về máy tính, bạn sẽ thường hay bắt gặp những thuật ngữ như Megabyte, Gigabyte, Terabyte, 32-bit, 64-bit... Đối với một người dùng máy tính mớ...
Bit và Byte Là Gì