Khi đọc khái niệm về PHP là gì thì em thấy tác giả có đề cập tới ngôn ngữ kịch bản (scripting language) và sau đó giải thích sự khác biệt giữa ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ kịch bản nhưng em chưa hiểu rõ hai ngôn ngữ này khác nhau ở điểm nào? Một ngôn ngữ kịch bản có phải là ngôn ngữ lập trình hay không và làm sao để phân biệt được ngôn ngữ kịch bản và ngôn ngữ lập trình?

Trong PHP làm cách nào để khi người dùng truy cập vào một địa chỉ URL thì ngay lập tức sẽ được chuyển tiếp một địa chỉ URL khác mà không hiển thị bất cứ nội dung nào trên trang đó?

Ví dụ như khi người dùng truy cập trang cá nhân của người dùng khác thì mà người dùng này chưa đăng nhập thì sẽ được chuyển sang trang đăng nhập?

Khi đọc bài viết PHP là gì trên hoclaptrinh.org thì em thấy có đoạn giải thích như sau:

Nhưng bài viết giải thích trên Wikipedia thì lại thấy có đoạn giải thích như sau:

Nhưng hai từ Hypertext Preprocessor khi ghép lại thì sẽ thành HP hoặc HTP chứ sao lại ra được PHP?

Có sự nhầm lẫn nào ở đây không vậy các bác : ))

Khi đọc các tài liệu về PHP em thấy một số sử dụng ký tự \n để bắt đầu dòng mới.

<?php
echo "Dòng 1\n";
echo "Dòng 2\n";
?>

Tuy nhiên khi chạy trên trình duyệt thì ký tự \n thay vì tạo dòng mới thì lại vẫn hiển thị là \n?

Em đang dùng PHP phiên bản 5.6 với gói XAMP cài đặt dựa theo hướng dẫn của bài bài viết Cài Đặt XAMPP Trên Windows.

Em có một đoạn script PHP gửi dữ liệu trả về sử dụng json_encode như sau:

<?php
$username = isset($_GET['uname']) : $_GET['uname'] : FALSE;
if (!$username) {
    header("Location: ".$backUrl); exit();
}

$criteria = array('username' => $username');
$customer = $em->getRepository('SomeEntity')->findBy($criteria);

$json_encode = json_encode($customer);
...
?>

Sau đó ở phía trình duyệt em cần sử dụng jQuery để parse dữ liệu gửi về từ hàm json_decode ở trên. Em thử sử dụng hàm jQuery.parseJSON() tu...

Cú pháp PHP bao gồm các quy tắc để viết mã PHP như cách nhúng mã PHP, viết câu lệnh, tạo chú thích.. Nắm vững cú pháp PHP là điều kiện tiên quyết với các lập trình viên.

PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản phổ biến được sử dụng để tạo các ứng dụng web. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết một ứng dụng đơn giản có tên là Hello World sử dụng PHP. Khi được chạy chương trình Hello World này sẽ hiển thị dòng chữ Hello World.

Yêu Cầu

Bạn cần phải có những phần mêm sau cài đặt trên máy tính để có thể thực hành song song khi đọc bài viết này:

  • Một chương trình hiệu chỉnh văn bản (text editor) dùng để viết mã lệnh. Các text editor phổ biến như Notepad hoặc No...

Hàm str_length

Trong PHP để đếm số ký tự trong chuỗi chúng ta có thể sử dụng hàm str_length(). Ví dụ:

<?php
$myStr = "My sample sttring";
echo str_length($myStr);
?>

Hàm str_pos

Để xác định vị trí một chuỗi trong chuỗi cho trước chúng ta sử dụng hàm str_pos().

Ví dụ:

<?php
$myStr = "My sample sttring";
echo str_pos("sample", $myStr); // hiển thị 3
?>

Các ký tự trong chuỗi $myString sẽ được đánh số từ vị trí số 0. Do đó với ví dụ trên chuỗi con sample sẽ xuất hiện ở vị trí thứ 3 (ký tự trống spa...