Trong tập tin PHP sử dụng Smarty Template đầu tiên mình có một biến total được khởi tạo như sau:

{assign var=total value=100}

Bây giờ mình cần tăng giá trị của biến total nên một đơn vị do đó mình sử dụng đoạn mã sau:

{$total++}

Tuy nhiên khi đó Smarty không chỉ tăng giá trị của biến $total mà đồng thời hiển thị giá trị của biến này. Làm cách nào để chỉ tăng giá trị của biến $total mà không hiển thị giá trị của biến này?