Em có một biến được lưu theo kiểu dữ liệu là string và có cấu trúc JSON:

{
  source_link: "http://example.com/link.html",
  image_thumbnail: "http:/example.com/imgages/test.jpg",
  metadata: {
    last_updated: "2017-05-11",
    category: "Entertainment"
  }
}

Các bác cho em hỏi làm thế nào có thể parse được chuỗi này để lấy ra các thuộc tính bên trong như source_link, image_thumbnail và cà category trong metadata?

Khi tạo URL cho bài viết trong một ứng dụng dạng blog các nhân thông thường chúng ta sẽ sử dụng chính tiêu đề bài viết và loại bỏ các ký tự đặc biệt trên URL và thay bằng ký tự -. Các ký tự đặc biệt thường thấy như khoảng trắng chuyển thành %20, hoặc dấu +... Ví dụ tiêu đề bài viết như sau:

This is example article

Thì chúng ta sẽ chuyển về thành

This-is-example-artile 

Yêu cầu trên có thể được thực hiện khá đơn giản ví dụ sư dụng hàm substr() trong PHP. Tuy nhiên một trường hợp mà các dev thường...

Hai hàm json_encodeserialize trong PHP đều có thể được dùng để chuyển đổi một giá trị kiểu object hoặc array về kiểu string. Tuy nhiên logic chuyển đổi của hai hàm này là không giống nhau. Ngoài ra với cùng một giá trị sử dụng để chuyển đổi thì chuỗi nhận được sau cùng có các định dạng hoàn toàn khác nhau.

Giá Trị Trả Về

Để so sánh sự khác biệt giữa giá trị trả về giữajson_encodeserialize chúng ta hãy xem xét một ví dụ cụ thể sau:

$obj = new stdClass();
$obj->firstProperty = "First value...