Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm HTML entity, Meta charsetURL encode.

HTML Entity

HTML entity là cú pháp được dùng để biểu diễn các ký tự đặc biệt hoặc được bảo lưu trong HTML.

Các ký tự như <, >, &, "' được bảo lưu trong HTML do bản thân chúng được sử dụng với ý nghĩa đặc biệt trong HTML (ví dụ như < để tạo thẻ mở và > để tạo thẻ đóng)... Để hiển thị các ký tự này chúng ta cần sử dụng các HTML entity.

HTML entity có thể được biểu diễn sử dụng với cú pháp như sa...

Trong HTML sử dụng Twitter Bootstrap, em có một thanh navigation ở đầu trang. Trong thanh navigation này có chứa một phần tử <form>. Hiện tại phần tử <form> này được hiển thị trên màn hình lớn @screen-lg và màn hình cỡ trung @screen-md. Tuy nhiên do navigation của em có nhiều menu nên em muốn ẩn form này trên các thiết bị màn hình @screen-md để tránh việc layout của thanh navigation bị bể thành hai dòng.

Em sử dụng tên class cho form này như sau:

<form class="hidden-md">
</form>

Nhưng khi kiểm t...

Thẻ HTML là một trong các thành phần quan trọng nhất trong ngôn ngữ HTML. Mỗi thẻ được sử dụng để tạo ra một phần tử nhất định tạo ra trang web.

Các thẻ đề mục (còn gọi là thẻ heading) dùng để đánh dấu các đề mục của trang web. Trong HTML chúng ta có các thẻ đề mục từ <h1> cho tới <h6>.