Khi sử dụng Vim (đặc biệt với quyền sudo) để mở một tệp tin trên Linux server thì thông thường bạn sẽ không thấy line number được hiển thị. Điều này khá bất tiệ...
Hiển Thị Line Number trong Vim
Sử dụng Vim editor chúng ta có thể thực hiện thao tác copy và paste dòng một cách dễ dàng thông qua 3 bước đơn giản sau: Bước 1: Di chuyển tới dòng cần copy S...
Copy và Paste dòng trong Vim

Khi cài Vim trên Ubuntu 12.04 sử dụng câu lệnh:

$ sudo apt install vim

Thì mình gặp phải lỗi:

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Package vim is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'vim' has no installation candidate

Làm sao để fix lỗi này vậy mọi người?

Vim làm chương trình hiệu chỉnh văn bản (text edit) miễn phí và có thể được cài đặt một cách dễ dàng trên hầu hết các distro khác nhau của Linux như MacOS, Ubuntu, Mint... Vim được đánh giá là một trong những text editor mạnh mẽ nhất trong số các text editor hiện có trong thế giới của hệ điều hành Linux.

Mở File

Để mở file sử dụng Vim trên terminal gõ câu lệnh:

$ vim test.txt

Khi bạn gõ câu lệnh trên, vim sẽ tạo một file .test.swp trong thư mục mà bạn đang mở trên termial. File này gọi là file...