CMS (viết tắt của Content Management System - Hệ thống quản trị nội dung) là một ứng dụng phần mềm hoặc tập hợp các chương trình phần mềm liên quan được sử dụng...
Content Management System (CMS)

Trong template của trang Wordpress em cần parse một chuỗi JSON được nhập trong form gửi lên thì phải làm thế nào?

Ví dụ chuỗi JSON của em như sau:

{"Customer":{"Id":1,"FirstName":"Jonathan","LastName":"Burns","FullName":"Jonathan Lotstring Burns"},"Success":true}

Giờ em cần phải lấy ra thông tin của Customer trong đó.

Các bác cho em hỏi trong Wordpress để lấy ra danh sách các bài viết thì sẽ dùng hàm get_posts() hay has_posts()?

Trong document của Wordpress thì em có thây hàm get_posts() cùng trả về danh sách các bài viết tương tự như khi dùng has_posts(), như vậy hai hàm này giống nhau và dùng hàm nào cũng được hay sao ạ?

Ở trên localhost em có tạo một website được cài đặt sử dụng Wordpress và bây giờ cần chuyển lên live server để chạy. Sau khi upload file lên server và import cơ sở dữ liệu lấy từ localhost cho csdl trên server truy cập thì thấy các link của trang đều trỏ về localhost.

Các bác cho em hỏi làm thế nào để fix được lỗi này?

Wordpress phiên bản 4.4 giới thiệu chức năng term meta data trong đó cho phép các developer có thể xử lý dữ liệu tùy ý có thể phát sinh trong quá trình phát triển website. Các dữ liệu này được còn gọi là meta data để phân biệt với các dữ liệu khác được lưu trên database như data về post, user, category.... Chức năng này tương tự như chức năng quản lý meta data của post với sự khác biệt nằm ở chỗ dữ liệu sử dụng cá hàm meta data không nhất thiết phải có mối liên hệ nào tới post.

Các Hàm Meta Data...

Modal là một hộp thoại tương tự như popup của trình duyệt tuy nhiên khác với popup thì nội dung của modal có thể được tùy biến. Để tạo modal trong phần admin của Wordpress chúng ta sử dụng thư viện ThickBox jQuery. ThickBox là thư viện được sử dụng bởi phiên bản Wordpress 3.5 và trước đó trong phần quản lý media. Các phiên bản sau của Wordpress không sử dụng Thickbox tuy nhiên thư viện này vẫn được Wordpress hỗ trợ và có thể được sử dụng để tạo modal box trong phần admin.

Tải Thickbox

Để sử dụng...