Em có tìm hiểu về khái niệm cronjob trong Linux nhưng thấy các ví dụ chỉ áp dụng cho các tác vụ liên quan tới hệ thống và chạy trực tiếp sử dụng cửa sổ dòng lệnh.

Trường hợp của em cần viết cronjob để hỗ trợ việc gửi email tới khách hàng hàng tuần và đoạn mã lệnh này được đặt trong một controller trong ứng dụng PHP (sử dụng Yii framework):

class EmailHelper {
    public function sendPromotionEmail() {
        # mã lệnh gửi email tới tất cả các khách hàng
    }
}

Với yêu cầu như trên thì có cách ...