55 tín dụng

Hoàng Uyên

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 03 07, 2018

Thống Kê

  • 3 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 0 answer(s)

Mệnh đề WHERE có thể được kết hợp với các toán tử AND, ORNOT. Toán tử ANDOR được sử dụng để lọc các bản ghi dựa trên nhiều hơn một điều kiện. Toán tử NOT sẽ hiển thị một bản ghi nếu điều kiện không đúng.

Mệnh Đề SELECT TOP Trong SQL Để Làm Gì?

Mệnh đề SELECT TOP được sử dụng để xác định rõ số lượng bản ghi để trả về.

Mệnh đề SELECT TOP hữu ích trên các bảng lớn với hàng ngàn bản ghi bởi vì nếu ta trả về một số lượng lớn các bản ghi có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Lưu ý: Không phải tất cả các hệ thống cơ sở dữ liệu đều hỗ trợ mệnh đề SELECT TOP. MySQL hỗ trợ mệnh đề LIMIT để chọn một số lượng hạn chế các bản ghi, trong khi Oracle sử dụng ROWNUM.

Cú Pháp Câu Lệnh SELECT TOP Trong Hệ Quản Trị Cơ Sở...