55 tín dụng

Hoàng Giang

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

 • 3 bài viết
 • 5 câu hỏi
 • 0 answer(s)

20 câu lệnh SSH bên dưới là những lệnh thông dụng nhất bất kỳ ai cũng phải biết để có thể thao tác, quản trị VPS Linux.

Trước khi bắt đầu, bạn cần kết nối với VPS qua SSH bằng cách sử dụng công cụ Putty hoặc ZOC Terminal (nên dùng ZOC vì copy/paste dễ dàng hơn).

Lưu ý:

Thư mục, đường dẫn đến thư mục thường kết thúc bởi ký tự / File, đường dẫn đến file không có ký tự / ở cuối Một file trên Linux không phải lúc nào cũng có đuôi đằng sau 20 câu lệnh SSH thông dụng nhất

 1. Chuyển đến thư mục home của ...

Mình sử dụng hàm pcntl_fork() trong PHP để tạo nhiều process chạy song song với process cha. Và trong process cha mình cần lấy dữ liệu từ các process con.

Đoạn code thực hiện việc chia process của mình như sau:

<?php
$arr = [];
$pid = pcntl_fork();

if($pid) {
 // process cha
$arr['cha'] = 100;
print_r($arr);
}
else {
 // process con
$arr['con'] = 10;
}

Nhưng khi chạy thì nhận được kết quả như sau:

Array
(
  [cha] => 100
)

Làm sao để giữ giá trị của mảng $arr khi chạy từng process?

Cho em hỏi sau khi khóa hoặc thêm một view vào ListView thì làm thế nào để có thể refresh lại ListView với nội dung mới cập nhật?

Em đang làm ứng dụng với Ruby on Rails và sử dụng Nginx làm web server. Trước đó em để file CSS trong thư mục /public/assets/css nhưng giờ cần chuyển về /public/css. Cách hiện tại em đang làm là tạo một alias để chuyển toàn bộ file CSS trong thư mục /assets/css về /css. Trong file vhost của Nginx em có thêm một location block như sau:

server {
  server_name default;
  listen  80;
  root    /var/www/site1;
  index    index.php index.html;

  # tắt access log
  access_log off...