1640 tín dụng

Linh Nguyễn

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 08, 2015

Thống Kê

 • 10 bài viết
 • 0 câu hỏi
 • 8 answer(s)

JSON Là Gì

JSON là một kiểu định dạng dữ liệu được sử dụng phổ biến ngày nay. Dữ liệu lưu trữ theo định dạng JSON chỉ bao gồm các chuỗi ký tự (string) hay nói cách khác JSON chỉ lưu trữ văn bản thuần tuý.

Ví dụ chúng ta có một chuỗi JSON như sau dùng để lưu trữ thông tin của một người dùng:

{
  username: "johndoe",
  email: "johndoe@example.net",
  age: 24,
  gender: "male"
}

JSON được xây dựng dựa trên một tiêu chuẩn của ngôn ngữ JavaScrip và là viết tắt của cụm từ JavaScript Object No...

Bảng ghi nhớ (cheatsheet) dưới đây tóm tắt lại những nội dung chính cốt lõi mà các developer hay sử dụng khi viết app sử dụng React.js:

ReactDOM

Render Component

Để render một component với tên ví dụ là MyComponent vào trong phần tử DOM element có giá trị id là container:

ReactDOM.render(<MyComponent />, document.getElementById('container'));

Câu lệnh trên trả về giá trị là một đối tượng React component mới được tạo ra. Chúng ta có thể gán giá trị trả về trên cho môt biết để có thể dễ dàng tham ...