13 tín dụng

Vũ Tuấn

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

 • 2 bài viết
 • 4 câu hỏi
 • 0 answer(s)

Trên cửa sổ dòng lệnh của Mac mình chạy câu lệnh sau:

$ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar

Tuy nhiên gặp phải lỗi:

-bash: wget: command not found

Làm sao để fix lỗi này?

Trong JavaScript có cách nào để lặp qua toàn bộ các thuộc tính của một đối tượng như trong mảng không vậy các bác. Ví dụ như em có một đối tượng như sau:

var person = {
  name: 'ABC',
  age: 123
}

Giờ em muốn lặp qua các thuộc tính như name, age và lấy giá trị tương ứng của các thuộc tính này thì phải làm như thế nào?

Em cần tạo một form HTML sử dụng class Form của Laravel trong đó có một trường input để người dùng tìm kiếm. Trong code em đã gán giá trị cho thuộc tính autocomplete vào trường input này nhưng khi test lại vẫn thấy trình duyệt vẫn gợi ý từ khoá tìm kiếm khi bắt đầu nhập vào ký tự. Đoạn code PHP tạo trường input trong view của mình như dưới đây:

  {{ Form::text('keyword', null, [
    'class' => 'form-control',
    'autocomplete' => FALSE,
    'placeholder' => 'Enter keyword...'
  ...