0 tín dụng

Đắc Khuất

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 12, 2017

Thống Kê

  • 2 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 0 answer(s)

jQuery là một thư viện JavaScript gọn nhẹ, giúp các lập trình viên "Write less, do more"(viết ít, được nhiều!). Mục đích của jQuery là làm cho việc sử dụng JavaScript trên trang web của bạn dễ dàng hơn nhiều.

Với jQuery bạn chọn các phần tử HTML và thực hiện "các hành động" trên chúng.