0 tín dụng

Nguyễn An

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 15 07, 2016

Thống Kê

  • 0 bài viết
  • 1 câu hỏi
  • 0 answer(s)
C:\Users\devil\Desktop\RoR\blog>rails s

=> Booting WEBrick
=> Rails 4.2.6 application starting in development on http://localhost:3000
=> Run rails server -h for more startup options
=> Ctrl-C to shutdown server
[2016-07-15 11:23:46] INFO WEBrick 1.3.1
[2016-07-15 11:23:46] INFO ruby 2.3.0 (2015-12-25) [x64-mingw32]
[2016-07-15 11:23:46] INFO WEBrick::HTTPServer#start: pid=4496 port=3000

Started GET "/" for ::1 at 2016-07-15 11:23:58 +0700

LoadError (Could not load 'active_record/connection_a...