74 tín dụng

Đăng Duy

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 08, 2015

Thống Kê

  • 4 bài viết
  • 4 câu hỏi
  • 0 answer(s)
Tối ngày 23/08 tại Workyos Co-working Space sự kiện ReactJS & ReactNative: Optimizing Application in Real World do TopDev phối hợp cùng ShopBack đã diễn r...
ReactJS & ReactNative thực chiến

Các bác cho em hỏi từ bên trong container thì làm cách nào để có thể lấy ra địa chỉ IP của host? Em google thử thì thấy hướng dẫn chạy câu lệnh:

/sbin/ip route|awk '/default/ { print $3 }'

Nhưng câu lệnh này chỉ trả về địa chỉ IP mạng local mà em thì cần địa chỉ Public IP.

Trong template của trang Wordpress em cần parse một chuỗi JSON được nhập trong form gửi lên thì phải làm thế nào?

Ví dụ chuỗi JSON của em như sau:

{"Customer":{"Id":1,"FirstName":"Jonathan","LastName":"Burns","FullName":"Jonathan Lotstring Burns"},"Success":true}

Giờ em cần phải lấy ra thông tin của Customer trong đó.

Em dùng react-native init để tạo một ứng dụng hello world như sau:

$ react-native init hello
cd hello
npm start

Nhưng khi chạy thì gặp phải lỗi sau:

ERROR  A non-recoverable condition has triggered.  Watchman needs your help!
The triggering condition was at timestamp=1467072183: inotify-add-watch(/var/www/hello_react/node_modules/react-native/...) -> The user limit on the total number of inotify watches was reached; increase the fs.inotify.max_user_watches sysctl
All requests will continue to fa...