45 tín dụng

Toàn Mạnh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 12, 2017

Thống Kê

  • 3 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 0 answer(s)

Giới Thiệu Chung Về Decorator Design Pattern

  • Decorator Design Pattern được sử dụng để sửa đổi chức năng của một đối tượng trong thời gian chạy nhưng các đối tượng (instance) khác nhau của cùng một lớp sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều này, vì vậy chỉ có đối tượng chúng ta nhắm tới mới nhận được hành vi sửa đổi.
  • Decorator Design Pattern là một trong những mẫu thiết kế cấu trúc (chẳng hạn như Adapter Pattern, Bridge Pattern, Composite Pattern)
  • Decorator Design Pattern sử dụng các lớp abstract hoặc...