10 tín dụng

Thùy Phạm

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 03 07, 2018

Thống Kê

  • 1 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 0 answer(s)

JavaScript có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách:

  • Sử dụng thuộc tính HTML: innerHTML.
  • Sử dụng chức năng xuất của HTML: document.write().
  • Sử dụng alert box: window.alert().
  • Sử dụng console.log().