12 tín dụng

Hải Phạm

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

  • 3 bài viết
  • 3 câu hỏi
  • 0 answer(s)
Google đã phát hành bản cập nhật mới nhất cho hệ điều hành Android IDE – Android Studio 3.2. Bản cập nhật IDE lần đầu tiên được công bố tại sự kiện Google I /...
Đã có phiên bản Android Studio 3.2

Em theo dõi và đã làm theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn bị lỗi timeout:

Loading composer repositories with package information
Installing dependencies (including require-dev) from lock file
 - Installing symfony/symfony (v2.3.4)
 Downloading: 100%
[Symfony\Component\Process\Exception\ProcessTimedOutException]
The process "unzip '/path/vendor/symfony/symfony/6116f6f3
d4125a757858954cb107e64b' -d 'vendor/composer/b2f33269' && chmod -R u+w 'vendor/composer/b2f33269'" exceeded the timeout of 300 seconds...