2 tín dụng

ngoc nguyen

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 18 12, 2019

Thống Kê

  • 0 bài viết
  • 1 câu hỏi
  • 0 answer(s)

Xin chào, Bên user postgres trong file .bash_profile mình đã export các biến môi trường python 3.4 như sau:

export PYTHONPATH=/usr/local
export PYTHONHOME=/usr/local
export LD\_LIBRARY\_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=$PYTHONPATH:$PATH

tuy nhiên mình cần phải restart lại service của postgres thì nó mới nhận và ko báo lỗi:

could not load library "/u01/PostgreSQL/10/lib/postgresql/plpython3.so": libpython3.4m.so.1.0: cannot open shared object file: No such file or directory

Vấn đề...